flaglipp Mingit olekut või sündmust tähistav muutuja, näit. protsessori indikaatorbitt. Lipul on ainult kaks võimalikku väärtust, mis näitavad ära, kas olek või sündmus realiseerub või mitte. Näit. "See lipp määrab ära, kas ekraan tuleb enne sõnumi kuvamist tühjendada" või "Programmi olekusõna sisaldab mitut lipubitti"