typing (2)



tüüpimine Programmeerimises muutujate klassifitseerimine selle järgi, mis liiki andmeid nad sisaldavad, näit. märgistring, täisarv jne.