OODB (Object-Oriented DataBase)objektandmebaas, objektorienteeritud andmebaas Süsteem, mis pakub andmebaasihalduse võimalusi objektorienteeritud programmeerimiskeskkonnas. Andmed salvestatakse objektidena ja neid saab interpreteerida ainult vastava klassi meetodeid kasutades. Sarnaste objektide vahelised suted (relatsioonid) säilitatakse (pärilus), samuti objektidevahelised viited. Päringud võivad olla kiiremad, sest sageli puudub vajadus relatsioonide liitmise järele (see on vajalik relatsioonilistes andmebaasides). Nimelt saab objekte andmebaasist välja võtta otse, ilma otsinguta, kasutadaes selleks objekti identifikaatorit.

Nii andmekirjelduseks kui andmetöötluseks saab kasutada üht ja sama programmikeelt. Andmestruktuuride ja erinevate andmeüksuste vaheliste relatsioonide modelleerimiseks saab kasutada andmebaasi-programmikeele tüübisüsteemi täisvõimsust.

Objektorienteeritud andmebaas toetab multimeediumirakendusi, sest andmetega seotud klassi meetodid vastutavad nende andmete õige interpreteerimise eest.

Objektorienteeritud andmebaasid toetavad harilikult paremini versioneerimist (versioning). Objekti võib vaadelda kui tema kõigi versioonide hulka. Samuti võib objekti versioone käsitleda kui täielikult väljaarendatud objekte. Objektorienteeritud andmebaasid pakuvad ka süstemaatilist tuge trigeritele (päästikprotsessidele) ja tõketele, millel on aktiivandmebaasides põhjapanev roll. Objektorienteeritud andmebaasidest on kasu enamikul andmebaasivajadustega objektorienteeritud rakendusprogrammidel

Objektandmebaaside teine nimetus on ODBMS (Object-oriented Database Management System)