MIME typeMIME tüüp Üle MIME-põhise protokolli (näit. MIME e-mail või HTTP) edastatavate failitüüpide puhul kasutatav ühene identifikaator

MIME kodeerimissüsteemil põhinev MIME tüüp on muutunud Internetis edastatavate andmete kodeerimisel de facto standardiks. Näit. e-posti lisandi (e-mail attachment) tüübi identifitseerimiseks manustatakse selle MIME tüüp sõnumi päisesse. Veebiserverid saadavad MIME tüübi päringu esitanud brauserile nii, et viimane oskab käivitada sobiva abirakenduse või plugina.

MIME "Content Type" puhul on tüüp ja alamtüüp teineteisest eraldatud kaldkriipsuga, näit. "text/plain" või "image/gif". Tähtsamad tüübid on application, audio, image, text ja video. "Application" võib viidata mitmele vormingule, näit. application/x-pdf" viitab Adobe Acrobat dokumentidele, ning "application/octet-stream" viitab .EXE failile

Vt. ka MIME