isochronousisokroonne Isokroonseks nimetatakse perioodilist protsessi, mis mille perioodi pikkus on konstante, näit. kellapendli võnkumine. Multimeediumrakendused nõuavad isokroonset andmeedastust, et andmed jõuaksid kohale just niisama kiiresti, nagu neid kuvatakse ja et audio oleks videoga sünkroniseeritud.

Isokroonse andmeedastuse vastanditeks on asünkroonedastus, kus on lubatud andmevooge katkestada suvaliste ajavahemike järel, ning sünkroonedastus, kus andmeid on võimalik edastada ainult teatud kindlate ajavahemike tagant. Isokroonne protsess pole nii jäik kui sünkroonne, kuid ka mitte nii lõtv nagu asünkroonne protsess

Mõningaid võrgutüüpe, näit. ATM, nimetatakse isokroonseteks, sest nad tagavad kindla läbilaskevõime. Ka uuemad siiniarhitektuurid, näit. IEEE 1394 (FireWire), toetavad isokroonset andmeedastust