Web bugveebilutikas Veebilehe või HTML-meili sisse manustatud objekt, mis on kasutajale nähtamatu ning võimaldab kindlaks teha, kas kasutaja on antud veebilehte või sõnumit vaadanud. Nimetus tuleb analoogiast salaja paigaldatud pealtkuulamisseadme ehk "lutikaga".

Veebilutika abil saab kindlaks teha ka seda, kas antud e-posti sõnumit on kellelegi edasi saadetud ja milliselt arvutilt on käidud veebilehte vaatamas või kas veebilehel leiduvat infot on kasutatud mõne teise veebilehe sees.

Vanim veebilutika variant oli tilluke läbipaistev või taustavärvi GIF- või PNG-vormingus pildike, mis asus jälitaja serveris ja mida laaditi alla iga kord, kui meili või veebilehte ekraanile kuvati. Nii saab registeerida millal, millisest arvutist ja mitu korda antud meili või veebilehte on vaadatud.

Tänapäeval kasutatakse veebilutikatena lisaks nähtamatutele pisipiltidele ka HTML märgendeid iframe, style, script, input, embed jt.