data protectionandmekaitse Andmekaitse seadused peavad vältima isiku personaalse informatsiooni sattumist sellelt arvutisüsteemilt, kus see seaduslikult asub, teistesse arvutisüsteemidesse ilma isiku nõusolekuta. Näit. Suurbritannias nõuab 1984.a. kehtestatud andmekaitse seadus, et kõik personaalset informatsiooni töötlevad andmekasutajad peavad olema registreeritud.

Eestis reguleerib andmekaitset 1966. a. vastu võetud "Isikuandmete kaitse seadus", mis viidi Euroopa Liidu nõuetega kooskõlla 2003.a. oktoobris ning mille täitmist kontrollib Andmekaitse Inspektsioon