ASDL (Abstract-Type and Scheme-Definition Language)



abstrakttüüpide ja skeemimäärangute keel Esprit projekti GRASPIN ühe osana välja töötatud keel, mis on aluseks keelepõhistele redaktoritele ja keskkondadele. See ühendab endas objektorienteeritud tüübisüsteemi, süntaksorienteeritud transleerimisskeeme ja sihtkeeleliidest