descriptor (1)



deskriptor Operatsioonisüsteemi (harilikult selle kerneli) poolt programmile eraldatud üht või mitut objekti kirjeldav andmestruktuur (täisarv, string või muu väike andmeüksus).

Deskriptori tüüpnäide on UNIX’i failideskriptor, mis kujutab endast sisend-väljundkanalit (I/O channel)identifitseerivat väikest täisarvu. Teise näitena võiks tuua viite mingile mälupiirkonnale (näit. jaosmälule)