descriptor (1)deskriptor Operatsioonisüsteemi (harilikult selle kerneli) poolt programmile eraldatud üht või mitut objekti kirjeldav andmestruktuur (täisarv, string või muu väike andmeüksus).

Deskriptori tüüpnäide on UNIX’i failideskriptor, mis kujutab endast sisend-väljundkanalit (I/O channel)identifitseerivat väikest täisarvu. Teise näitena võiks tuua viite mingile mälupiirkonnale (näit. jaosmälule)