RUP (Rational Unified Process)RUP on objektorienteeritud ja veebisõbralik arendussüsteem. Nagu ütleb Rational Rose’i ja UML’i (Unified Modeling Language) loonud firma Rational, on RUP nagu onlain-õpetaja, mis pakub juhtnööre, malle ja näiteid programmiarenduse kõigi aspektide ja etappide tarvis. RUP nagu ka teised analoogilised tooted, näit. OOSP (Object-Oriented Software Process) ja OPEN Process, kujutab endast kompleksset tarkvaraarenduse vahendit, mis ühendab arenduse protseduurilised aspektid (defineeritud etapid, võtted ja meetodid) ning arenduse muuud komponendid (dokumendid, mudelid, juhendid, koodid jne) ühtsesse raamistikku. RUP kehtestab arenduse neli faasi, kusjuures iga faas koosneb teatud arvust eraldiseisvatest iteratsioonidest, mis peavad rahuldama kindlaksmääratud kriteeriume, enne kui saab üle minna järgmisse faasi. Stardifaasis defineeritakse projekti ulatus ja selle ärimudel, väljatöötlusfaasis analüüsitakse detailsemalt projekti vajadusi ja defineeritakse selle arhitektuuriline alus, koostefaasis luuakse rakenduse kujundus ja lähtekood, üleminekufaasis antakse rakendus üle kasutajatele.

RUP annab iga iteratsiooni lõpetamisel välja prototüübi. Ka toode ise sisaldab protsessituge J2EE (Java 2 Enterprise Edition) ja BEA (Weblogic) arenduse jaoks ning annab unifitseeritud protsessi HTML-keelse kirjelduse, mida organisatsioon saab ise oma vajadustele kohandada