polylinemurdjoon Arvutigraafikas nimetatakse murdjooneks sirglõikudest moodustatud joont. Murdjoone tekitamiseks piisab iga lõigu otspunktide äramääramisest. Joonestusprogrammides saab murdjoont käsitleda kas tervikobjektina või jaotada seda komponentlõikudeks