PN sequence (Pseudo-random Noise sequence)pseudojuhuslik jada, PN-jada, PN-kood Statistiliselt juhuslik bitijada (nullide ja ühtede jada), mida genereeritakse tagasisidestatud nihkeregistri abil. "Pseudo" tähendab siin seda, et kui tõeliselt juhusliku jada puhul iga järgmise biti väärtus on ettearvamatu (ei sõltu üldse eelmiste bittide väärtustest), siis pseudojuhuslikus jadas on iga järgmise biti väärtus üheselt määratud eelmiste bittidega. Sellele vaatamata on pseudojuhuslikel jadadel palju ühiseid jooni tõeliselt juhuslike jadadega

PN-jadasid kasutatakse näit. bitivigade testimiseks sidekanalites, sest kui PN-jada seeme on teada, siis on lihtne genereerida täpselt ühesuguseid PN-jadasid nii saatjas kui vastuvõtjas. PN-koode eristatakse üksteisest harilikult nihkeregistri pikkuse järgi. Mida pikem kood, seda pikem on mittekorduv bitijada