PDP (Packet Data Protocol)pakettandmeprotokoll Igasugune primaarprotokoll, mille alusel toimub andmepakettide väljasaatmine ja vastuvõtmine pakettandmesidevõrkudes. Pakettandmeprotokoll on näit. Internetis kasutatav TCP/IP