PAM (Pluggable Authentication Modules)lisatav autentimismoodul Programmiliides, mis võimaldab UNIX’i keskkonnas kasutada kolmandatelt osapooltelt pärit andmeturbe meetodeid. Näit. kiipkaarte, Kerberost ja RSA tehnoloogiaid on võimalik integreerida mitmesuguste UNIX’i funktsioonidega nagu näit. rlogin, telnet ja ftp