rich text (1)rikastekst Microsoft’i RTF-vormingus tekst