data retentionandmepeetus 14. detsembril 2005.a. Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud direktiiviga kehtestatakse kõigile EL liikmesriikide telekommunikatsioonifirmadele ja internetiteenuse pakkujatele kohustus säilitada andmeid kõigi telefonikõnede (nii fiks- kui mobiilvõrkudes), SMS-ide, EMS-ide ja MMS-ide, internetitelefonikõnede, e-posti ja veebisaitide külastamise kohta, välja arvatud edastatud informatsiooni sisu. Direktiivi põhjenduseks tuuakse võitlus organiseeritud kuritegevuse ja terrorismiga ning selle põhiliseks läbisurujaks oli Suurbritannia, kus sarnane süsteem kehtib juba alates 2001.a. Direktiivi kohaselt saavad neile andmetele ligipääsu jälitustööga tegelevad riigiasutused vastavalt liikmesriikide seadustele.

Nagu eurodirektiivide puhul ikka, kehtestatakse liikmesriikide valitsustele tähtaeg siseriikliku seadusandluse direktiiviga kooskõlla viimiseks ja see on 18 kuud. Kohustuslik andmete säilitamise aeg on minimaalselt 6 kuud ja maksimaalselt 2 aastat.

Säilitada tuleb järgmisi andmeid:

 • Sideseansi alustaja identifitseerimiseks vajalikud andmed:
  • Fiks- ja mobiiltelefonivõrkudes:
   • Helistaja telefoninumber
   • Telefoniomaniku nimi ja aadress
  • Interneti, e-posti ja internetitelefoni puhul:
   • Kasutajaident
   • Kui internetiühendus on üle telefonivõrgu, siis kasutajaident ja telefoninumber
   • Abonendi või registreeritud kasutaja nimi ja aadress, kelle nimele IP aadress, kasutajaident või telefoninumber on registreeritud ühenduse ajal
 • Sideseansi sihtkoha identifitseerimiseks vajalikud andmed:
  • Fiks- ja mobiiltelefonivõrkudes:
   • Valitud telefoninumber (-numbrid), lisateenuste nagu kõneedastus või kõneülekanne korral ka number või numbrid, millele toimus kõne suunamine
   • Abonentide või registreeritud kasutajate nimed ja aadressid
  • Interneti, e-posti ja internetitelefoni puhul:
   • Isiku kasutajaident või telefoninumber, kellega sooviti helistada (ka juhul, kui kõnet vastu ei võetud)
   • Abonentide või registreeritud kasutajate nimed ja aadressid ning kasutajaidendid, kellega sooviti ühendust võtta
 • Sideseansi kuupäeva, kellaaja ja kestuse identifitseerimiseks vajalikud andmed:
  • Fiks- ja mobiiltelefonivõrkudes:
   • Kõne alguse ja lõpu kuupäev ja kellaaeg
  • Interneti, e-posti ja internetitelefoni puhul:
   • Internetiteenuse sisse- ja väljalogimise kuupäev ja kellaaeg teatud kindla ajavööndi järgi koos internetiteenuse pakkuja poolt omistatud dünaamilise või staatilise IP aadressiga ning abonendi või registreeritud kasutaja kasutajaidendiga
   • Internetis e-posti teenuse või internetitelefoni teenuse sisse- ja väljalogimise kuupäev ja kellaaeg teatud kindla ajavööndi järgi
 • Side tüübi identifitseerimiseks vajalikud andmed:
  • Fiks- ja mobiiltelefonivõrkudes:
   • Siin pole huvitaval kombel midagi kirjas :)
  • Interneti, e-posti ja internetitelefoni puhul:
   • Kasutatud internetiteenuse nimetus
 • Kasutajate sideseadmete (või nendeks pretendeerivate seadmete) identifitseerimiseks vajalikud andmed:
  • Fiksvõrkudes:
   • Telefoninumbrid, kust ja kuhu helistati
  • Mobiiltelefonivõrkudes:
   • Telefoninumbrid, kust ja kuhu helistati
   • Helistaja rahvusvaheline mobiiliabonendi ident (IMSI)
   • Helistaja rahvusvaheline mobiilseadme ident (IMEI)
   • Kõne saaja rahvusvaheline mobiiliabonendi ident (IMSI)
   • Kõne saaja rahvusvaheline mobiilseadme ident (IMEI)
   • Anonüümsete ettemaksuga teenuste puhul teenuse esmakordse aktiveerimise kuupäev ja kellaaeg ja selle võrguraku rakuident, kus aktiveerimine toimus
  • Interneti, e-posti ja internetitelefoni puhul:
   • Sissehelistamisega ühenduse puhul telefoni number, kust ühendus võeti
   • Ühenduse alustaja DSL või muu lõpp-punkt
 • Mobiilsideseadmete asukoha identifitseerimiseks vajalikud andmed:
  • Võrguraku rakuident ühenduse alguses
  • Andmed rakkude geograafilise asukoha kohta seotuna nende rakuidentidega kogu perioodi vältel, kui andmed kuuluvad säilitamisele
Ka seni on telefoniteenuste pakkujad registreerinud kõik toimunud kõned, et oleks võimalik abonentidele arveid koostada ning internetiteenuste pakkujad on salvestanud logifaile. Uue korra kohaselt lisandub nõue registreerida ka vastamata jäänud telefonikõned ning mobiiltelefoni kõnekaartide ja ilma minutimaksuta sideteenuste kasutajate jälitamist võimaldavad abinõud. Põhimõtteliselt tahetakse teha võimatuks igasugune anonüümne sidepidamine, mida jälitusorganid vajaduse korral kontrollida ei saaks. Kuna kõnede ja sõnumite sisu salvestamist selles direktiivis ei nõuta, siis pole siin juttu ka krüpteerimise keelamisest või lubamisest.

Allikas: http://www.europarl.eu.int